Beleidsplan Stichting Golog Support Foundation

Statutaire doelstelling

De volgende doelstelling is vastgelegd in statuten, opgesteld in 2007, bij de oprichting van de Stichting Golog Support Foundation;

 1. De stichting heeft ten doel: het ontwikkelen van activiteiten ter ondersteuning (financieel of anderszins) van medische, educatieve of andere projecten ter bevordering van het welzijn van de bevolking van Tibet. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen of het anderszins faciliteren van zulke projecten.

Onze missie:

Bovenstaande formele statutaire doelstelling hebben wij vertaald naar het volgende statement:

Wij bieden kansen aan de nomadenbevolking, wonende in de regio Golog, om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Wij bieden inspiratie en zingeving aan mensen in het Westen om hieraan een bijdrage te kunnen leveren.

Een aantal punten zijn zeer kenmerkend voor een Tibetaanse werkwijze waarbij deze geïnspireerd is door hun boeddhistische levensvisie. Te weten;

 • Een lange termijn visie beslaat niet een paar jaar maar beslaat generaties.
 • Doelen en plannen komen voort uit een holistisch wereldbeeld. Alles is van elkaar onderling afhankelijk en niets kan daarvan worden afgezonderd dan wel uitgesloten.
 • Ga direct in de startblokken. Plannen maken en bijstellen doet men onderweg.

Samenwerking met andere organisaties:

De Golog Support Foundation is een volledig onafhankelijke stichting. Om onze projecten te kunnen realiseren werken wij samen met de navolgende organisaties:

 1. Het projectteam in Golog
 2. Golog Support Foundation Luxemburg
 3. Tibetaans boeddhistisch centrum “Phuntsok Chö Ling” te Rotterdam

1). Het projectteam in Golog  bestaat uit een team van lokale nomaden.

Zij initiëren projecten en vragen ons om die te ondersteunen. Het bestuur beoordeelt of het voorstel past binnen de doelstellingen van de stichting.  Na goedkeuring van het voorstel wordt er geld overgemaakt ten behoeve van het betreffende project en gaat het projectteam over tot voorbereiding en uitvoering.

2). Golog Support Foundation Luxemburg.

Onze doelstellingen en activiteiten zijn naar aard vergelijkbaar maar voeren wij uit in twee gescheiden geografische regio’s. Wij opereren hierin als twee aparte organisaties en er is geen sprake van een juridische binding.

Lama Jigmé Namgyal is als voorzitter verbonden aan onze Luxemburgse stichting.

Het project “Phende Menkhang”, een klooster, een school en een ziekenhuis valt onder de bestuurlijke & financiële verantwoordelijkheid van de de Nederlandse stichting.

Het project “Gabde, 2e ziekenhuis” valt onder de bestuurlijke & financiële verantwoordelijkheid van de Luxemburgse stichting.

Ondanks dat wij deze projectmatige scheiding hebben aangebracht dragen beide stichtingen dezelfde doelstelling uit en is het project Gabde ook terug te vinden op onze website. Mensen woonachtig in Luxemburg kunnen gebruik maken van de ANBI mogelijkheden die wij bieden en kunnen deze gebruiken om in Luxemburg in aanmerking te komen voor giftenaftrek.

3). Tibetaans boeddhistisch centrum “Phuntsok Chö Ling” te Rotterdam.

Het boeddhistisch centrum in Rotterdam is een organisatie in Nederland welke haar activiteiten richt op het beschikbaar stellen van de boeddhistische wijsheidstraditie. De verbintenis tussen de stichting Golog Support Foundation en het boeddhistisch centrum is dat zij beiden zijn opgericht door de Tibetaanse boeddhistisch leraar “Lama Jigmé Namgyal’. Daarnaast nemen beide organisaties soms deel aan dezelfde evenementen en activiteiten en putten zij uit eenzelfde pool van vrijwilligers en donateurs.

De inrichting:

Naam: Stichting Golog Support Foundation

Fiscaalnummer: 818106372

Vestiging- en postadres: Ijsclubstraat 28 a 3061 GT Rotterdam

Telefoonnummer: 06-11043181

E-mailadres: joachimkeppel@gmail.com

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: vacant
 • Secretaris: Joachim Keppel
 • Penningmeester: Renee van Oosterom

Bestuur

Samenstelling en wijze van benoemen (statuten 5 juni 2007)

1). Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie bestuurders.

2). De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

3). De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

4). Ingeval van één of meerdere vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

Beloningsbeleid (statuten 5 juni 2007)

De bestuurders ontvangen geen beloningen voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Besluitvorming

Onze besluitvorming geschiedt zoveel mogelijk op unanimiteit.

Financieel beleid op hoofdlijnen

De inkomsten van de stichting bestaan uit:

1) donaties

2) bijdragen van deelnemers aan lezingen

3) al hetgeen de instelling verkrijgt door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze

4) organiseren van informatieve evenementen

– klik hier voor ons jaarverslag 2022

– klik hier voor de jaarrekening 2022

– klik hier voor het financieel jaarverslag 2022

– klik hier voor ons jaarverslag 2021

– klik hier voor de jaarrekening 2021

– klik hier voor het financieel jaarverslag 2021

– klik hier voor ons jaarverslag 2020

– klik hier voor ons jaarverslag 2019

– klik hier voor ons jaarverslag 2018

– klik hier voor ons jaarverslag 2017

klik hier voor ons jaarverslag 2016

klik hier voor ons jaarverslag 2015

klik hier voor ons jaarverslag 2014

– klik hier voor ons financieel overzicht 2013

klik hier voor ons financieel overzicht 2012

De penningsmeester beheert de financiën en de bankrekening van de stichting. Er kunnen uitsluitend uitgaven worden gedaan die passen in de vastgestelde begroting en die zijn goedgekeurd door een meerderheid van het bestuur. De penningsmeester stelt de jaarcijfers op kasbasis op.

De stichting Golog Support Foundation werft financiële middelen ten behoeve van gezondheidszorg, educatie en opvang van weeskinderen in Tibet.

Deze financiële middelen worden ter beschikking gesteld aan ons team in Golog. Dit betreft ons team werkzaam in Phende Menkhang, ons team werkzaam in Gabde en een administratief team. Hiervoor verwijzen wij naar de afzonderlijke pagina’s op deze website geplaatst. Terugkoppeling, bestedingen, video- en fotomateriaal wordt aan ons ter beschikking gesteld via mail en wij hebben een rechtstreekse verbinding met Golog middels een Wechat groep. Onze projecten zijn diverse malen bezocht. Verslaglegging, fotomateriaal en anderszins kunt u vinden op onze website en zijn ten alle tijde opvraagbaar ter inzage.

De Stichting Golog Support Foundation is geregistreerd bij GeefGratis en in deze hoedanigheid bevoegd om het logo van een “ANBI” keurmerk te voeren.